ESTEBAN ESPUÑA S.A. és una empresa compromesa amb el comportament ètic en cadascuna de les seves àrees d’actuació, essent reflex d’aquest compromís el nostre Codi Ètic, que recull de manera explícita les pautes i conductes més rellevants que han de servir de guia en totes les nostres accions.
Aquest Codi Ètic recull el compromís d’ ESTEBAN ESPUÑA S.A. amb els principis de l’ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d’ actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducte dirigides a garantir el comportament ètic i responsable de tots els empleats de l’Empresa, en el desenvolupament de la seva activitat i amb independència del seu nivell jeràrquic, de la seva ubicació geogràfica o funcional.
ESTEBAN ESPUÑA S.A., amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de compromís, posa a disposició de tots els seus grups d’interès un Canal Ètic corporatiu per traslladar qualsevol consulta, o conducta irregular o contrària a les normes d’actuació contingudes en el Codi Ètic. El citat Canal Ètic és accessible pels empleats, clients i proveïdors de l’empresa, els quals podran enviar la corresponent comunicació dirigida al correu electrònic “canaletico@espuna.es”.

El Codi Ètic i el Canal Ètic es troben accessibles a través dels següents links: