Esteban Espuña, S.A., conscient d’aquest repte, participa en el projecte “Automatització de tall de carn o derivats carnis per a evitar accidents laborals i millorar la productivitat i la higiene” que s’emmarca dins del programa dels Grups Operatius de la Generalitat de Catalunya.

El projecte té com a objectiu desenvolupar i validar un prototip que millori la seguretat del personal de la línia perquè no hagi d’efectuar de manera manual els talls de manera que pugui realitzar tasques allunyades de la zona de tall; i per l’altra, en ser un procés automàtic es millorarà la precisió i els temps de tall augmentant així la productivitat i minimitzant els riscs de contaminació creuada.

La validació d’aquest sistema de tall automatitzat, permetrà a les empreses càrnies involucrades en aquest projecte (i per extensió a totes les empreses càrnies en general) una millor precisió en el tall de la carn fresca i congelada i productes carnis elaborats, una higiene adequada per evitar contaminacions creuades i millorar la seguretat alimentària, i una significativa millora de la seguretat de les persones que treballen en aquestes zones de tall.

Una innovació d’aquest tipus permetrà que les empreses del sector carni porcí puguin potenciar la seva competitivitat, augmentant l’eficàcia dels processos de tall i, al mateix temps, millorar la seguretat alimentària i així oferir productes d’alta qualitat.Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.