Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

OPTINVAS consisteix en inspeccionar mitjançant visió artificial llesques individuals de producte però també a agrupacions de llesques (envasos) per tal de verificar la qualitat tant del producte com de l’envàs. La visió artificial permet la captura i el processat d’un número molt elevat d’imatges en períodes de temps molt curts de manera que es poden detectar defectes propis del producte (p. ex. un contingut excessiu de greix) i de l’envàs (p. ex. una mala soldadura) en la mateixa línia d’envasat.

Aprofitant que la visió artificial és capaç de discriminar entre el magre i el greix del producte, un dels objectius del projecte és també el d’estudiar si seria possible etiquetar cada un dels envasos amb el contingut en greix específic de cada envàs i poder així diferenciar aquells envasos amb un contingut en greix més baix.

A més a més, es planteja desenvolupar una eina de configuració del software d’inspecció que permeti a les pròpies empreses productores configurar els paràmetres d’inspecció quan realitzin un canvi d’envàs, de manera que els programes d’inspecció puguin adaptar-se a la perfecció a cada tipus d’envàs i a cada producte.

Aquesta solució resol una necessitat d’automatització de les empreses productores ja que permet automatitzar el procés d’encaixat, pel qual és imprescindible l’automatització del procés d’inspecció dels envasos. Actualment, aquesta tasca es fa encara de manera manual degut a la baixa efectivitat de les solucions automatitzades existents fins ara en el mercat.

Aquest projecte es dur a terme amb el suport de: